Ex-Library Staff 

Library Staff

University Librarian     Dr. N. Varatha Rajan

 

Librarian     Dr. B. Ravi

 

      Deputy Librarian

  Dr. O. Shiva Shanker Prasad

 

     Systems Manager

          Shri V.N. Jagannadha Rao

          Assistant Librarians

           Documentation Officer 

    1.  Dr. P. Srinivasulu

     1.   Dr. N. Bhaskara Rao  (Senior Scale)

 

Professional Assistants

 1. Shri. M. Muniya

 2. Ms. Padmini

 3. Shri V. Satyanand

 

     4.    Shri  A. Panikkar

     5.    Shri B. Isthari

     6.    Shri K. Sebastian

 

Junior Professional Assistants

 1. Smt D. Ishrath

 2. Shri S. Rathnaiah

 3. Shri D. Poshetty

 4. Shri Ch. Tirupathi

 5. Shri M. Madhu

 6. Smt K. Jasna

 

     7.    Shri D. Kalya

     8.    Shri M. Suryanarayana Raju

     9.    Shri K. Ramesh Babu

   10.    Shri D. Sainath

   11.    Shri N. Narayana Reddy

   12     Shri M. Dayakar

   13     Shri Prayag Dutt

   14     Shri P. Gopal

 

Library Assistants

 1. Shri B. Rajeshwar Rao

 2. Shri K. Madhu

 3. Shri M Bhanu Prakash

 

             Library Attendants             

 1. Shri. G. Laxma Reddy

 2. Shri. M. Satyanarayana

 3. Shri. M. Kishan

 4. Shri  Vishal Singh

 5. Shri  Rajesh Nagulla

 6. Shri  Batthula Mahesh Kumar

 7. Shri  V. Shivaji Nayak

 

Office Staff

    1.   Shri B. Satyanarayana (Section Officer)

    2.   Shri B. Krishna (Office Attendant)

 

   3.     Shri N. Niranjan (Office Attendant)

   4.     Shri V. Saida (Unskilled NMR)