Ex-Library Staff 

Library Staff

University Librarian

    Dr. N. Varatha Rajan

 

 

      Deputy Librarian

  Dr. O. Sivasankar Prasad

 

          Assistant Librarian          

     Dr. P. Srinivasulu

 

Professional Assistants

 1. Ms. Padmini

 2. Shri V. Satyanand

 

     3.    Shri  A. Panikkar

     4.    Shri B. Isthari

    

 

Junior Professional Assistants

 1. Smt D. Ishrath

 2. Mrs. V.Soujanya

 3. Shri D. Poshetty

 4. Shri Ch. Tirupathi

 5. Shri M. Madhu

 6. Smt K. Jasna

 7. Shri D. Kalya

   8.    Shri M. Suryanarayana Raju

   9.    Shri K. Ramesh Babu

  10.   Shri D. Sainadh

  11.   Shri N. Narayana Reddy

  12.   Shri M. Dayakar

  13.   Shri Prayag Dutt

  14.   Shri P. Gopal

 

Library Assistants

 1. Shri B. Rajeshwar Rao

 2. Shri K. Madhu

 3. Shri M Bhanu Prakash

             Library Attendants            

 1. Shri. G. Laxma Reddy

 2. Shri. M. Satyanarayana

 3. Shri. M. Kishan

 4. Shri  Vishal Singh

 5. Shri  Rajesh Nagulla

   6.   Shri. P Vishwnadh

   7.   Shri  V. Shivaji Nayak 

   8.   Shri  Batthula Mahesh Kumar

   9.  Mrs. Y. Rama Sailaja

Office Staff

   1.   Smt. R Beena, (P S to Librarian)

   2.   Shri A. Madhusudhan, (Office Asst)

 

   3.  Shri. M. Vijaya Kumar, (Office Attendant)

   4.  Shri S.Venkatesh (Office Attendant)

   5.  Shri V. Saida (Unskilled NMR)